Cbd olja autism

Autismspektrumstörning är en funktionsnedsättning som man ännu inte lyckats finna en behandling för. På senare år har det spekulerats mycket huruvida CBD olja mot autism (ASD) kan vara ett alternativ. Om du också letar efter svaret på denna fråga så har du hamnat rätt. 

På denna sida kommer vi hos CBDSverige att gå igenom den information som finns angående CBD olja och autism och ge dig en bättre inblick i hur och om CBD kan hjälpa personer med autism, hur man använder CBD olja för autism och varför man bör undvika THC när man har diagnosen ASD. Läs mer nedan.

Det finns för närvarande inga verkliga behandlingar för autism

Det är viktigt att förstå att autism inte klassas som en sjukdom. Det finns inte heller någon specifik behandling för denna funktionsnedsättning. Det beror troligtvis delvis på att autism visar sig på olika vis och att de personer som har tillståndet behöver brett olika behandlingar. 

cbd olja mot autism

Rent praktiskt använder man sig av samtalsterapi, beteendeterapi och arbetsterapi där det behövs. Det finns läkemedel för de som lider av andra besvär i samband med autism och som kan verka ångestdämpande, antidepressiva med mera. Det här handlar ofta om starka mediciner, ibland narkotikaklassade, som kan bidra till svåra biverkningar och beroende. Av denna anledning intresserar sig många av naturliga alternativ, såsom CBD produkter.

Kan CBD hjälpa personer med autism?

CBD olja har visat sig kunna vara effektivt som behandling för symptom som ofta r vanliga vid ASD såsom ångest, depression, sömnbesvär. Man har även sett att CBD kan hjälpa till att lindra stress. Därför finns där även ett visst intresse för CBD när det kommer till autism. 

Enligt en amerikansk tidning (Autism Parenting) som är avsedd för föräldrar till barn med autism, vittnat många föräldrar om att deras barn som tidigare varit svåra att nå under vredesutbrott med hjälp av CBD blivit mer tillgängliga. 

När det kommer till CBD olja autism finns det skäl att tro att ämnet kan vara behjälpligt för vissa människor på spektrumet eftersom cannabinoider som CBD har en direkt påverkan på det endocannabinoida systemet (ECS). ECS är involverat i många olika processer i kroppen och hjälper till att regler funktionen i flera delar av kroppen till exempel lever, hjärna, immunfunktion och njurar. Det många inte vet är att ECS även har en påverkan på känslor och sociala interaktioner – vilket är två delar som framförallt påverkas av autism.

Enligt en del studier som gjorts har man kunnat se att personer med autism och liknande beteenden har en lägre koncentration av anandamid, en kroppsegen endocannabinoid som stimulerar receptorerna i ECS och därmed hjälper till att reglera ovanstående funktioner. Man har även i studier kunnat se att CBD och en del andra cannabinoider kan stärka signalen av kroppsegna cannabinoider eller stimulera receptorerna på liknande vis. 

Detta är anledningen till att man kan se att CBD olja skulle kunna vara en effektiv behandling för autism. Mer forskning på ämnet krävs dock för att med säkerhet kunna säga den fulla effekten av CBD för autismspektrumstörning.

Så kan CBD olja förbättra vardagen för de med autism

När det kommer till hur CBD olja kan för de som lever med autism så beror det mycket på vilka svårigheter funktionsnedsättningen medför för personen i fråga. Forskningen på CBD är ännu bristfällig, speciellt i förhållande till intresset för ämnet, men man har kunnat se flera positiva effekter både när det kommer till olika mentala besvär och fysiska besvär.

CBD har bland annat visat sig kunna vara effektivt mot:

 • Ångest, oro och stress
 • Depression
 • Sömnproblem
 • Minska kramper

Eftersom CBD olja stimulerar det endocannabinoida systemet i kroppen som i sin tur har påverkan på saker som minne, motorik, smärta och humör, kan detta även leda till positiva effekter för människor med autism. Bland annat för de som lider av autismspektrumstörning som påverkar deras sociala beteenden. Vill du veta mer om hur CBD verkar i kroppen? Läs om det endocannabinoida systemet och CBD olja effekter här.

Hur kan man använda CBD-olja mot autism

Eftersom man inte kan säga med säkerhet huruvida CBD olja är en bra behandling för autism eller inte är det svårt att ge en exakt rekommendation för just detta tillstånd. Det viktiga när det kommer till använda CBD produkter är att se till att man får produkter av hög kvalitet.

CBD oljor är mest populära bland CBD produkter men det finns även alternativ som CBD kapslar, CBD buds, CBD livsmedel, och CBD gummies.

Hur doserar jag CBD olja mot autism?

Den som börjar med CBD olja för första gången kan med fördel välja en CBD olja med lägre dos CBD, 5 – 10% bör vara tillräckligt. Det är rekommenderat att ta ungefär 3 – 5 droppar, morgon, lunch och middag, men den som är nybörjare kan med fördel välja att börja med 1 – 2 droppar per gång. Här hittar du en doseringsguide för CBD.

Kort om Autism

cbd autism

Människor med autism, eller snarare autismspektrumstörning påverkas av funktionsnedsättningen i olika grad. Därför beskriver man ofta autism som ett spektrum, där en del är hårdare drabbade än andra. Intelligensnivån är inte en direkt indikator på autism. Vuxna och barn med autism kan vara allt från högintelligenta till lågintelligenta. Faktum är att många personer med autism är helt fungerande i vardagen och gör samma saker som personer som inte är autistiska. Andra kan ha svårare utmaningar och behöva hjälp i vardagen.

Personer med autism drabbas inte sällan av andra mentala svårigheter såsom depression, ångest, Epilepsi, ADHD och / eller dyslexi. Det kan även finnas många andra symptom. CBD olja är i skrivande stund godkänt som läkemedel för en del former av epilepsi under namnet Epidyolex.

Därför bör du undvika THC vid autism

När det kommer till cannabinoider finns det en som skiljer sig mer ur mängden än andra, nämligen THC. THC är en psykoaktiv cannabinoid som binder sig vid receptorerna i det endocannabinoida systemet och skapar ett rus. Detta rus gör ämnet olagligt vilket naturligtvis är en stark anledning till att undvika THC.

Förutom att ämnet rent av är olagligt i Sverige bör man även vara medveten om att effekterna av THC snarare kan stjälpa än hjälpa när det kommer till autism.

Bästa CBD olja utan THC

Vilken CBD-olja ska jag använda mot autism?

Som vi nämnde tidigare finns det inga specifika CBD produkter för just autism, däremot är kvaliteten och innehåller avgörande för vad man bör välja. Vi på CBDSverige rekommenderar alltid fullspektrumprodukter där man avlägsnat all form av THC för att produkten inte ska ha narkotiska effekter (eller bryta mot narkotikalagstiftningen i Sverige). 

En bra CBD olja bör ha följande egenskaper:

 • Fri från THC
 • Fullspektrum med där man bevarat alla cannabinoider och terpener
 • Från en seriös tillverkare som gör regelbundna tester tillsammans med tredje part för att säkerställa innehållet

Du hittar våra rekommendationer om bästa CBD oljor här.

Eventuella risker och biverkningar

I studier som gjorts på CBD (utan THC) har ämnet visat sig ha inga eller mycket få biverkningar. Man har inte kunnat se att CBD skulle bygga upp något form av beroende. I studier som gjorts specifikt på patienter med ASD har följande biverkningar rapporterats:

 • Rastlöshet
 • Trötthet
 • Ökad aptit
 • Muntorrhet
 • Minskad aptit

Vad säger studier om CBD mot ASD?

I studier som gjorts på personer med autism har man kunnat se hur vissa människor med autism upplever en förbättring när de behandlas med CBD eller medicinsk cannabis. I en stor case study om CBD och autism som publicerades under 2019 hade man kommit fram till att CBD visade ha sig långvariga positiva effekter för en majoritet av deltagarna i studien.

Totalt deltog 179 patienter  varav 155 fullföljde hela studien under 6 månader. Av de som besvarade frågeformuläret uppgav hela 30,1% att de upplevde signifikant förbättring medan 53,7% rapporterade att de upplevde måttlig förbättring. endast 8% uppgav att de inte upplevde någon förändring alls. 

Vi hoppas få ser fler studier på ämnet i framtiden för att kunna slå fast om CBD bör vara en officiell behandling för ASD patienter eller ej.

Senast Uppdaterat april 7, 2022 Av Mariethe87